Vitajte na EULIFTU viac o nás

Produkty v akcii nájdete tu.

Telefon Vyhľadávanie Košík

EULIFT.sk

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záručná doba všetkým využívajúcim výrobok pre účely podnikania nie je stanovená obč. zák. a stanoví ji konkrétny dovozce či výrobcu. Záruka na všetky výrobky tovaru na týchto internetových stránkach je 24 mesiacov nie je uvedené inak.
Na výrobok poskytuje predajca záruku v tom zmysle, že výrobca bezplatne odstráni závady, ktoré komplikujú alebo znemožňujú funkciu výrobku v dôsledku vady materiálu alebo chyby pri výrobnom procese. Podmínkou je však dodržanie správneho spôsobu užívania a skladovania v súlade s platnými platnými podmienkami a
normami.
Pri reklamácii zákazníka doloží doklad o nákupu, ktorý slúži ako záručný list.
ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE: na závady spôsobené poškodenímm tovaru, tj. na nevhodné opotrebovanie funkčných častí výrobku v dôsledku stroja (napr. kolečka, zarezlé čepy), neodbornou manipuláciou, elektrickým výbojom (elektrostatické, magnetické pole alebo napätou špičkou), užívaním tovaru v súlade s obvyklým spôsobom užívania (napr. používanie tovaru v mokrom, chemickým prostredím) a porušením pravidiel používania a obsluhy uvedených v manuáli a bezpečnostných predpisoch. Záruka zaniká v prípade akéhokoľvek zásahu
do tovaru zákazníkom. Záruka sa nevzťahuje na bežnú údržbu, spojenú s užívaním vecí.
Kupujúci je povinný, pokiaľ sa s predajcom predávam nedohodne inak, predať predávajúcemu reklamované tovar či jeho diel spolu so všetkým príslušenstvom, ktoré mu bolo dodané. Dopravu (prepravu) reklamovaného tovaru si každá firma kupuje na IČO hradia na vlastné náklady, alebo môžeme sprostredkovať. Záruka sa
nevzťahuje na kolečka. Záruka zaniká v prípade akéhokoľvek zásahu do tovaru zákazníkom. U dlhých vozíkov napr. BF2000 musí byť hmotnosť tovaru rozložená po celej dĺžke vidlicového vozíka. Inak môže dôjsť k pretlačeniu vidlice – nevztahuje sa záruka.
Reklamace sa uplatňuje e-mailom a musí obsahovať presné špecifikácie výrobku i vady. Predávajúci rozhodne o riešení reklamácie najneskôr do 5 pracovných dní. Reklamace bude vyriadená do 30 dní od rozhodnutia riešenia reklamy. Existencia i oprávnených dôvodov k reklamácii sa nezbavuje kupnej povinnosti dodržať všetky svoje povinnosti vrátane platobných povinností.
Adresa pre doručovanie a vyzdvihovanie reklamy je v sídle predajcu.
Reklamace dodávky:
Jestliže při dodání bude poškozeno zboží, bude doručeno převzetí s dopravcem protokolem o rozsahu poškození, nebo zboží nepřeberete. Bez spísania škody s prepravou, nemusí byť reklamácia uznána! Kupujúci je povinný, pokiaľ sa predávam predávam nedohodne inak, predať predávajúcemu reklamované
tovar či jeho diel spolu s celým príslušenstvom, ktoré mu bolo dodané. Náklady so spojenou dopravou (prepravou) si hradí zákazník sám.
Adresa pre doručovanie a vyzdvihovanie reklám:
Gekkon international sro, EULIFT,
Milheimova 2915,
530 02 Pardubice.
Ľuta pre vrátenie tovaru:
Kupujete-li zboží jako soukromá osoba (nepodnikateľ), máte v súlade se zákonom č. 367/2000 možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru (toto ustanovenie platí pri objednaní cez e-shop). V prípade doručenia tovaru nás prosím kontaktujte a písomne ​​uveďte, prosíme o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla
predajného dokladu, údajov nákupu a vášho čísla účtu či adresou pre vrátenie peňazí. Následne pošlite kompletné nepoužité tovar v originálnom obale spolu s dokladom o kúpe späť na našu adresu. Neposílejte tovar na dobírku. Finančná čiastka za vrátené tovar Vám bude vyplatených do 5 dní po získaní a kontrole vráteného tovaru. Tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva a kompletnej dokumentácie).
Údržba paletového vozíka:
Každý otočný bod by mal byť každé 3 mesiace promazán mazacím olejom, aby nedochádzalo k zareziveniu vozíka. Na kolečkách a osách by nemali byť namotaná žiadne vlákna či podobné materiály. Výrobca doporučuje provést technickú kontrolu a garančnú prehliadku po 1. roku provozu.
Predajce nepreberá žiadnu záruku za osobné alebo vecné škody, ktoré vznikli v dôsledku nedostatkov alebo vad na dodaných nízkozdvižných a vysokozdvižných vozíkoch, prípadne následkom ich nesprávneho používania. Prodejce rovněž nepřebírá záruky za ušlý zisk, výpadky výroby, straty či nepriame straty, ktoré odberateľ vznikli. Podobne sú z náhrady vylúčené škody, takto spôsobené tretími osobami.