Vitajte na EULIFTU viac o nás

Produkty v akcii nájdete tu.

Telefon Vyhľadávanie Košík

EULIFT.sk

Zásady ochrany osobných údajov

I.

Základné ustanovenie

 1. Správca osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľným pohybom týchto údajov (ďalej len: „ GDPR ”) je Gekkon International sro IČ 25930681 so sídlom v Pardubiciach (ďalej len : „ správca “).
 2. Kontaktní údaje správca sú

adresa: Gekkon International sro, Milheimova 2915, 530 02 Pardubice

emailom: obchod@eulift.sk

telefón: +421 949 558 495

 1. Osobnými údajmi rozumie všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; Identifikovaná osoba je fyzická osoba, ktorá môže byť priamo alebo nepriamo identifikovaná, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, alebo kultúrne spoločenská identita tejto fyzickej osoby.
 2. Správca nemenoval / menoval poverenie pre ochranu osobných údajov. Kontaktnými údajmi poverené sú:

 

II.

Zdroje a kategórie zpracovávaných osobných údajov

 1. Správca spracuje osobné údaje, ktoré ste mu poskytli/a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Správca spracuje Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre splnenie zmluvy.

 

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným spracovaním osobných údajov je
 • plnenia zmluvy medzi Vámi a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávnený záujem správcu na poskytovanie přímého marketingu (zejména pre odosielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (zejména pre odosielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR vo spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách v prípade, že nedošlo k informačným službám spoločnosti alebo služieb.
 1. Účelným spracovaním osobných údajov je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvních vztahů mezi Vámi a správci; ak sú vyžadované osobné údaje, ktoré je nutné pre úspešné vybavenie objednávky (jméno a kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutným dokladom pre uzavretie zmluvy o plnení, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné uzavrieť zmluvu, či jej strana splniť,
 • odosielanie obchodných oznámení a činenie ďalších marketingových aktivít.
 1. Ze strany správcu nedochádza / k automatickému individuálnemu rozhodovaniu vo zmysle čl. 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste poskytli/a svoj výslovný súhlas.

 

IV.

Doba uchovávania údajov

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vámi a správcom a uplatňovaním nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, nie je to 15 rokov, sú-li osobné údaje spracované na základe súhlasu.
 1. Po zálohe doby uchovávania osobných údajov správca osobných údajov vymaže.

 

V.

Príjemci osobných údajov (subdodavatelský správca)

 1. Príjemci osobných údajov sú osoby
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizační plata na základě smlouvy,
 • zabezpečujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 • zabezpečujúce marketingové služby.
 1. Správca nemá / ​​má v úmysle predať osobné údaje do tretej zeme (do zeme mimo EU) alebo medzinárodnej organizácie. Príjemci osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovateľmi mailingových služieb / cloudových služieb.

 

VI.

Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte
 • právo na prístup ke svojim osobným údajom dle čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobných údajov dle čl. 16 GDPR, prípadne omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobných údajov dle čl. 17 GDPR.
 • právo vzniesť námitku proti spracovaniu dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne ​​alebo elektronicky na adresu alebo email uvedený správca v čl. III těchto podmínek.
 1. Ďalej máte právo podat sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 

VII.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
 2. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečení dátových úložišť a úložisko osobných údajov v listinnej podobe, najmä …
 3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba poverené osoby.

 

VIII.

Záverečné ustanovenie

 1. Odoslaním objednávok z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste zoznámení/as podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste sa zoznámili/as podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Nové verzie podmienok ochrany osobných údajov zverejňovanie na svojich internetových stránkach, prípadne Vám zašlú novú verziu týchto podmienok na e-mailovú adresu, ktorú ste správcom poskytli/a.

 

Tieto podmienky nastávajú dňam 25.5.2018.